Skip to main content

Profil Firmy

Dotacje

Specjalistyczny zestaw do eksploracji śladów pochodzących z miejsc skażonych czynnikami CBRN – CBRN-BOX

Projekt realizowany jest przez konsorcjum
naukowo – przemysłowe:

  • Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” – Lider projektu,
  • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie,
  • Akademia Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu,
  • Przedsiębiorstwo LUBAWA S.A.

Okres realizacji projektu:

01-06-2021 do 31-05-2025

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi:

10 095 847,00 zł

Kwota dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:

10 095 847,00 zł

Cel

Celem głównym projektu jest opracowanie specjalistycznego zestawu do eksploracji śladów pochodzących z miejsc skażonych czynnikami CBRN, składającego się z:
  1. mobilnej komory dekontaminacyjnej (KMO-CBRN) wraz z namiotem współtowarzyszącym (NPP-CBRN),
  2. specjalnej odzieży ochronnej (SO-CBRN),
  3. pakietów profilaktycznej ochrony i pierwszej pomocy (FACBRN), wspierający działania kryminalne na miejscach skażonych czynnikami CBRN.

Dodatkowo, w projekcie zostaną opracowane technologie:
  1. Wytwarzania wielofunkcyjnych materiałów tkaninowo – elastomerowych z wykorzystaniem zaawansowanych materiałów, w tym nanomateriałów (m.in. nanonapełniaczy, różnych form węgla m. in. grafenu, nanorurek węglowych), które docelowo zostaną przeznaczone do produkcji w/w wyrobów.
  2. Hybrydowe technologie łączenia materiałów wchodzących w skład zestawu, polegające na łączeniu różnego rodzaju materiałów, jak i łączeniu kilku procesów celem wytworzenia wyrobu o zaprojektowanych właściwościach.
  3. Projektowania komputerowego CAD konstrukcji przedmiotowego zestawu.

Powyższe technologie będą miały zasadnicze znaczenie w uzyskaniu konstrukcji specjalistycznego zestawu o odpowiedniej szczelności i odporności na działanie czynników CBRN, dotyczy to zarówno struktury fizyko – chemicznej materiałów, jak i połączeń materiałów składających się na przedmiotowy zestaw.

Efekty końcowe projektu, tj. specjalny zestaw, wspierający działania kryminalne na miejscach skażonych czynnikami CBRN oraz wyżej wymienione technologie wpłyną na wzrost innowacyjności oraz rozwój potencjału partnerów Konsorcjum naukowo – przemysłowego realizującego projekt.

Projekt „Specjalistyczny zestaw do eksploracji śladów pochodzących z miejsc skażonych czynnikami CBRN” o akronimie CBRN-BOX, nr umowy DOB-SZAFIR/12/A/041/01/2021, realizowany jest w ramach Programu na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa „SZAFIR” – Konkurs nr 1/SZAFIR/2020.

Przeciwwybuchowe i odłamkoodporne ubranie ochronne nowej generacji (EOD NG)

Cel

Celem projektu jest opracowanie przeciwwybuchowego i odłamkoodpornego ubrania ochronnego nowej generacji (EOD NG) przeznaczonego do zapewnienia służbom pirotechnicznym całkowitej ochrony osobistej w czasie wykonywania bezpośrednich czynności związanych z neutralizacją ładunków wybuchowych. Ubranie ma zapewnić maksymalną, synergiczną ochronę przed czterema czynnikami oddziałującymi podczas wybuchu: przed odłamkami, nadciśnieniem, falą cieplną i uderzeniową), co stanowi innowacje produktową w skali globalnej.

Projekt realizowany przez konsorcjum w składzie: Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX oraz LUBAWA Spółka Akcyjna.

Efekt Projektu

Planowane efekty projektu obejmują min.

Efekty społeczne:
Należy spodziewać się, że wprowadzenie kolejnych udoskonaleń w zakresie osobistych ochron użytkowników przeznaczonych na odzież ochronną i będzie pozytywnie wpływało na poprawę bezpieczeństwa użytkowników. Analiza parametrów weryfikujących zdolność do ochrony przed działaniem czynników oddziałujących podczas wybuchu (odłamki, nadciśnienie, fala cieplna i uderzeniowa) pozwoli na opracowanie wytycznych w zakresie konstrukcji ochron osobistych opartych o materiały opracowane w projekcie, które obniżą ryzyko poważnych uszkodzeń narządów wewnętrznych użytkowników końcowych. Podwyższenie stopnia bezpieczeństwa osobistych ochron balistycznych, zwłaszcza w aspektach do tej pory nie objętych procesami atestacyjnymi/certyfikacyjnymi, będzie wpływać korzystnie na obniżenie ryzyka użytkowania. Aspektem wymiernym będzie obniżenie wartości wypłat - zadośćuczynień oraz rent z budżetu państwa co wpłynie pozytywnie na zmniejszenie obciążenia budżetu w tym zakresie. Wdrożenie do praktyki przemysłowej wiedzy w zakresie modelowania i projektowania osłom osobistych niwelujących efekt uderzenia fali wybuch na ciało człowieka oraz opracowanie nowych wytycznych w zakresie konstrukcji osłon osobistych pozwoli na efektywne niwelowanie ryzyka urazów narządów wewnętrznych użytkownika końcowego. Opracowane modele oraz dokumentacja testów i walidacji pozwoli na efektywne wprowadzenie do procesów atestacji/certyfikacji metodologii badawczej pozwalającej na eliminacje z użytkowania wyrobów niosących wysokie ryzyko uszkodzeń narządów wewnętrznych, jako wynik bezpośredniej lub pośredniej ingerencji fali ciśnienia wybuchu. Komercjalizacja proponowanego w projekcie rozwiązania przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, co przyniesie z pewnością wzrost zatrudnienia oraz poszukiwanie przez przedsiębiorstwa osób posiadających kwalifikacje z zakresu tzw. wysokich technologii.
Dodatkowo konieczna będzie dalsza współpraca z przedsiębiorcą wdrażającym rozwiązanie do praktyki przemysłowej w aspektach powiązanych z niniejszym projektem, jego wsparcie (np. w procesach certyfikacji/atestacji oraz procesach wdrożeniowych) oraz ewolucyjne rozszerzanie zakresu współpracy o inne aspekty badawcze i rozwojowe.

Efekty środowiskowe:
Poprzez zastosowanie najnowszych materiałów w konstrukcji przedmiotu będącego wynikiem projektu, zostanie uzyskana na możliwie najniższym poziomie masa powierzchniowa integralnych paneli ochronnych. Spowoduje to obniżenie masy średnio o ok. 5% w stosunku do obecnie stosowanych rozwiązań, co w efekcie końcowym pozwoli na redukcje o 5% zapotrzebowania na surowce syntetyczne i ograniczy o tą wartość ilość materiałów poddawanych po procesie użytkowania utylizacji. Ograniczy to obarczanie środowiska odpadami poużytkowymi.

Efekty niemierzalne:
Aspekt PR powiązany z kreowaniem wizerunku osób odpowiedzialnych centralnie za zapewnienie bezpieczeństwa.

Wartość projektu

2.538 878,43 zł

Dofinansowanie projektu z UE

2.064 628,43 zł

Opracowanie technologii jednoetapowego formowania hybrydowych płyt balistycznych o znacząco zwiększonych aspektach bezpieczeństwa użytkowania

Cel

Cel projektu to dostarczenie innowacyjnego rozwiązania w zakresie opracowania technologii wytwarzania anatomicznie dopasowanych hybrydowych płyt balistycznych z materiałów włóknistych, w tym modyfikowanych, o różnych parametrach przetwórczych, w jednoetapowym procesie formowania termicznego.

Ścieżka projektowa będzie realizowania w trzech obszarach:
(1) modelowania kształtu płyt balistycznych minimalizujących fizjologiczne skutki udaru – obszar produktowy (koncepcja formy produktowej);
(2) zapewnienia trwałego połączenia włóknistych materiałów balistycznych charakteryzujących się różnymi parametrami przetwórczymi odpowiedzialnymi za docelowe właściwości użytkowe, w jednoetapowym procesie (obszar procesowy), m. in. poprzez:
a) opracowanie typoszeregów nano- lub mikrowarstw na powierzchni włóknistych materiałów balistycznych (interwarstw) lub/i jednorodnych kompozytów balistycznych, pozwalających na trwałe łączenia różnych materiałów włóknistych oraz formowanie różnorodnych włóknistych kompozycji hybrydowych,
b) zaprojektowanie i wytworzenie demonstracyjnej linii technologicznej umożliwiającej wytwarzanie hybrydowych płyt balistycznych z włóknistych materiałów balistycznych o różnych parametrach przetwórczych, w jednoetapowym procesie formowania termicznego.
(3) screeningu surowcowego (obszar surowcowy), polegającej na wytypowaniu włóknistych materiałów balistycznych.

Efekt Projektu

Planowane efekty Projektu obejmą m.in.

Efekty społeczne:
Należy spodziewać się, że wprowadzenie kolejnych udoskonaleń w zakresie wyrobów balistycznych będzie pozytywnie wpływało na poprawę bezpieczeństwa zarówno funkcjonariuszy, jak i odczucie bezpieczeństwa społecznego (efekt: czuję się chroniony – częściej i efektywniej reaguję; obserwują efektywną reakcję – mam większe poczucie bezpieczeństwa. Analiza efektu BABT w warunkach symulowanych pozwoli na opracowanie wytycznych w zakresie konstrukcji wkładów balistycznych opartych o materiały opracowane w projekcie, które obniżą ryzyko poważnych uszkodzeń narządów wewnętrznych użytkowników końcowych. Wdrożenie do praktyki przemysłowej wiedzy wypracowanej w czasie oceny efektu BABT oraz wytycznych w zakresie konstrukcji osłon osobistych pozwoli na efektywne niwelowanie ryzyka urazów narządów wewnętrznych użytkownika końcowego. Komercjalizacja proponowanego w projekcie rozwiązania przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, co przyniesie z pewnością wzrost zatrudnienia oraz poszukiwanie przez przedsiębiorstwa osób posiadających kwalifikacje z zakresu tzw. wysokich technologii.

Efekty środowiskowe:
Zakłada się, że opracowane technologie będą co najmniej neutralne dla środowiska naturalnego. Zgodnie z założeniami projektu zostanie ograniczone zużycie surowców (obniżenie masy wyrobu) oraz, ewentualnie, zmniejszone zużycie energii w procesie wytwarzania kompozytów.

Efekty niemierzalne:
1) zwiększenie aktywności współpracy ponadregionalnej pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcą uczestniczącymi w projekcie,
2) zdynamizowanie wymiany oraz rozszerzenie wiedzy, dobrych praktyk laboratoryjnych i badawczych pomiędzy Partnerami projektu,
3) zwiększenie stopienia innowacyjności przedsiębiorstwa, biorącego udział w projekcie,
4) poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej osób uczestniczących w projekcie w zakresie projektowania innowacyjnych wyrobów balistycznych,
5) nowe zasoby wiedzy w zakresie projektowania nowoczesnych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych, w tym także w zakresie oceny zagrożeń wynikających z efektu BABT.

Wartość projektu

2.396 237,55 zł

Dofinansowanie projektu z UE

1.957 763,55 zł

Projekt w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020;

Centrum badawczo - rozwojowe Lubawa S.A.

Cel

Zwiększenie potencjału spółki LUBAWA S.A. do prowadzenia prac badawczo- rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług poprzez utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w miejscowości Lubawa;

Efekt Projektu

Tworzenie innowacyjnych produktów i usług; zwiększenie mocy badawczych dotychczasowego Działu Badań i Rozwoju;

Wartość projektu

25.648.821,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

4.580.402,29 PLN

„ZAAWANSOWANA KAMIZELKA DO OCHRONY INDYWIDUALNEJ” (w ramach konkursu INNOTECH II)

Nazwa Beneficjenta

Konsorcjum: „LUBAWA” SPÓŁKA AKCYJNA oraz WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

Wartość projektu

2.825.177,00 PLN

Wartość dofinansowania

2.325.492,00 PLN

Okres realizacji

2013 - 2015

”DODATKOWE MODULARNE OPANCERZENIE KOŁOWYCH TRANSPORTERÓW OPANCERZONYCH I PLATFORM GĄSIENICOWYCH” ( w ramach Konkursu nr 4 OiB)

Nazwa Beneficjenta

Konsorcjum: INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH W GLIWICACH ODDZIAŁ METALI LEKKICH W SKAWINIE, „LUBAWA” SPÓŁKA AKCYJNA, INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO W WARSZAWIE, INSTYTUT ODLEWNICTWA W KRAKOWIE ORAZ OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH OBRUM SP. Z O.O. W GLIWICACH

Wartość projektu

7.600.000,00 PLN

Wartość dofinansowania

6.400.000,00 PLN

Okres realizacji

2013 - 2016

Kontakt

tel.: +48 62 737 5777
fax: +48 62 737 5708
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Lubawa S.A. ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP 744-00-04-276, REGON 510349127, KRS 0000065741, Prowadzony przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto I Wilda W Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy wynosi 30.054.000 zł i został w całości opłacony, BDO 000010404