ZARZĄD
Marcin Kubica
Prezes Zarządu
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada ukończoną aplikację radcowską oraz sędziowską. Pan Marcin Kubica jest Radcą Prawnym oraz prowadzi własną kancelarię prawną. Jest specjalistą w dziedzinie prawa spółek handlowych oraz prawa pracy.

W latach 2002-2005 zajmował stanowisko Prezesa oraz Członka Zarządu w spółkach Fresh-Food Sp. z o.o., Instant Food Sp. z o.o. oraz Progress Sp. z o.o. w Kaliszu. W latach 2005-2006 był Członkiem Rady Nadzorczej w LEN S.A. oraz Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ZPJ MIRANDA S.A.

W sierpniu 2009 r. został powołany na Członka Rady Nadzorczej Lubawa S.A. Pan Marcin Kubica nie uczestniczy, jako wspólnik spółki cywilnej lub wspólnik innej spółki osobowej oraz nie wchodzi w skład organów innej spółki kapitałowej, która prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do działalności prowadzonej przez LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.

Pan Marcin Kubica nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy.
 • Andrzej Tadeusz Kowalski
  Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Pan Andrzej Tadeusz Kowalski jest absolwentem WSP w Zielonej Górze (obecnie Uniwersytet Lubuski), kierunek matematyka, absolwentem Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) we Wrocławiu – Master of Business Administration (MBA) w zakresie zarządzania i marketingu, absolwentem ICAN Institute (Kanadyjski Instytut Zarządzania) program Harvard School of Business w zakresie zarządzania, ponadto przeszedł wiele szkoleń podnoszących jego wiedzę między innymi w zakresie: prowadzenia projektów, zarządzania procesem zmian w organizacji, lean management. Pan Andrzej Kowalski posiada wiedzę ekspercką w zakresie procesów zarządzania organizacją oraz procesów sprzedażowo-marketingowych. W latach 2015 – 2017 pracował jako Dyrektor San Marco Polonia, w latach 2013 – 2014 pracował jako Dyrektor ds. Rozwoju Sprzedaży w PPG Deco Polska, w latach 2006 – 2012 pracował jako Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, Członek Zarządu w firmach Malfarb oraz Dyrup Polska, w latach 2002 – 2006 pracował jako Dyrektor Marketingu w firmie Selena, w latach 2001 – 2002 pracował jako Dyrektor Handlowy w firmie MIS, w latach 2000 – 2001 pracował jako Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu w firmie Hanka. Pan Andrzej Kowalski w trakcie swojej kariery zawodowej uczestniczył w wielu projektach strategicznych dotyczących organizacji, miedzy innymi posiada szerokie praktyczne doświadczenie w zakresie: budowania długoletnich strategii dla organizacji, optymalizacji procesów zarządczych oraz procesów sprzedażowo-marketingowych, procesu budżetowania, planowania oraz egzekucji działań w organizacji, procesu HR. Pan Andrzej Kowalski nie wykonuje działalności konkurencyjnej do działalności Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, czy też jako członek organu spółki kapitałowej oraz innej konkurencyjnej osoby prawnej.
 • Paweł Kois
  Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydział Zarządzania o specjalności Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw. Pan Paweł Kois jest specjalistą w dziedzinie finansów przedsiębiorstw oraz oceny projektów inwestycyjnych.

  W latach 2000-2005 pracował w BIG Banku Gdańskim S.A. oraz Banku Ochrony Środowiska S.A. Od 2005 roku Pan Paweł Kois jest Członkiem Rady Nadzorczej Miranda Serwis Sp. z o.o. Od lipca 2005 do listopada 2008 oraz od czerwca 2011 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej Miranda Sp. z o.o. a w okresie listopad 2008 do kwietnia 2011 był Wiceprezesem Zarządu w Miranda Sp. z o.o. Pan Paweł Kois od lipca 2005 roku jest Dyrektorem Finansowym w Effect-System S.A., w okresie luty 2008 – marzec 2011 był Dyrektorem Finansowym w ZPH Litex. Od marca 2011 r. sprawuje stanowisko Dyrektora Finansowego w Litex Promo Sp. z o.o.

  W grudniu 2010 r. został powołany na Członka Rady Nadzorczej Lubawa S.A.
 • Paweł Litwin
  Członek Rady Nadzorczej
  Absolwent Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu na kierunku Zarządzanie i Marketing, specjalność zarządzanie finansami.

  Pan Paweł Litwin obecnie pełni funkcję:

  - Członka Zarządu w Litex Service Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim - od dnia 06/05/2008,
  - Szefa Działu Rozwoju w Litex Service Sp. z o.o. z siedziba w Ostrowie Wielkopolskim - od dnia 01/02/2012,
  - Menadżera ds. obsługi kluczowych klientów zagranicznych na rynku produktów koncesjonowanych w Miranda Sp. z o.o. z siedzibą w Turku,
  - Członka Rady Nadzorczej Litex Promo Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim - od dnia 25/11/2011.

  Piastował również funkcję członka Rady Nadzorczej Miranda Sp. z o.o. z siedzibą w Turku, w okresie od 07/08/2007 do 17/04/2011.

  Pan Paweł Litwin nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym. Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do emitenta ani nie jest współwłaścicielem lub członkiem władz spółki działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta.
 • Łukasz Litwin
  Członek Rady Nadzorczej
  Absolwent Wydziału Marketingu i Zarządzania (specjalizacja: finanse) Wyższej Szkoły Biznesu National Louis University w Nowym Sączu.

  Pan Łukasz Litwin od 2005 roku pracuje w strukturach LITEX Service Sp. z o.o. Od 2010 roku pełni funkcję Prokurenta w spółce Miranda Sp. z o.o.

  W lipcu 2011 r. został powołany na Członka Rady Nadzorczej Lubawa S.A.
 • Mieczysław Cieniuch
  Członek Rady Nadzorczej
  Pan Mieczysław Cieniuch w 1974 r. po uzyskaniu matury, rozpoczął studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu. Po zakończeniu studiów kontynuował zawodową służbę wojskową w różnych jednostkach w kraju i po za granicami państwa. Do 1999r. służył w wielu jednostkach liniowych na stanowiskach dowódczych i sztabowych od stanowiska dowódcy plutonu do stanowiska dowódcy dywizji zmechanizowanej. W tym okresie awansował od stopnia podporucznika do stopnia generała brygady. Treścią jego działalności zawodowej było kierowanie zespołami ludzkimi od kilkudziesięciu do kilku tysięcy żołnierzy i pracowników cywilnych w celu realizacji misji poszczególnych jednostek i sztabów na szczeblach taktycznych i operacyjnych wojska. Opracowywał systemy szkoleniowe oraz odpowiadał za zdolność do realizacji zadań poszczególnych jednostek wojsk pancernych i zmechanizowanych.

  W 1999 r. został skierowany do dalszej służby w Sztabie Generalnym W.P. gdzie, z przerwami służył do 2013 r. W czasie służby w SGWP zajmował się planowaniem strategicznym, planowaniem rozwoju Sił Zbrojnych a także planowaniem operacji po za granicami kraju. W latach 2006 - 2009 był polskim stałym przedstawicielem wojskowym przy Komitetach Woskowych NATO i UE w Brukseli. W 2010 r. został powołany na stanowisko szefa Sztabu Generalnego z kadencją do 2013 r. Po zakończeniu kadencji na stanowisku szefa SGWP w 2013r.przeszedł w stan spoczynku. Po zakończeniu zawodowej służby wojskowej przeszedł do pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i został powołany na stanowisko ambasadora RP w Ankarze. Placówką w Turcji kierował do końca 2016 r. a w 2017 r. przeszedł na emeryturę.

  Pan Mieczysław Cieniuch jest absolwentem kilku uczelni polskich i zagranicznych. Ukończył m.in. Uniwersytety obrony w FR i USA, studia podyplomowe odbył w USA. Obszary jego zainteresowania zawodowego to planowanie strategiczne i operacyjne na szczeblu państwa, dyplomacja na obszarach konfliktów zbrojnych. W czasie swojej aktywności zawodowej ukończył również wiele kursów specjalistycznych w zakresie organizacji i wyposażania Sił Zbrojnych.

  Informacja o innej działalności nowego członka Rady Nadzorczej, a w tym w szczególności w uczestniczenia lub pełnienia funkcji w podmiocie konkurencyjnych do działalności Spółki:

  Pan Mieczysław Cieniuch nie uczestniczy, jako wspólnik spółki cywilnej lub wspólnik innej spółki oraz nie wchodzi w skład organów innej spółki kapitałowej, prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta.

  Pan Mieczysław Cieniuch nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Dłużników, prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Komitet Audytu

 • Skład Komitetu Audytu:

  Andrzej Kowalski - przewodniczący Komitetu Audytu
  Mieczysław Cieniuch
  Paweł Kois
 • Kryteria niezależności spełniają:

  Andrzej Kowalski - przewodniczący Komitetu Audytu
  Mieczysław Cieniuch
Kompetencje Komitetu

Komitet sprawuje funkcje konsultacyjno-doradcze, czuwając przede wszystkim nad wyborem podmiotów dokonujących badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Spółki i ich niezależnością oraz pośrednicząc w komunikacji pomiędzy takimi podmiotami a Spółką.

Kompetencje Komitetu Audytu określa Regulamin oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Ustawa o biegłych rewidentach.

Komitet może wyrażać niewiążącą opinię we wszystkich sprawach finansowych dotyczących Spółki oraz występować do Rady Nadzorczej i Zarządu z wnioskami i inicjatywami.