DOTACJE

Tytuł projektu

"Opracowanie technologii jednoetapowego formowania hybrydowych płyt balistycznych o znacząco zwiększonych aspektach bezpieczeństwa użytkowania"

Cel

Cel projektu to dostarczenie innowacyjnego rozwiązania w zakresie opracowania technologii wytwarzania anatomicznie dopasowanych hybrydowych płyt balistycznych z materiałów włóknistych, w tym modyfikowanych, o różnych parametrach przetwórczych, w jednoetapowym procesie formowania termicznego.

Ścieżka projektowa będzie realizowania w trzech obszarach:
(1) modelowania kształtu płyt balistycznych minimalizujących fizjologiczne skutki udaru – obszar produktowy (koncepcja formy produktowej);
(2) zapewnienia trwałego połączenia włóknistych materiałów balistycznych charakteryzujących się różnymi parametrami przetwórczymi odpowiedzialnymi za docelowe właściwości użytkowe, w jednoetapowym procesie (obszar procesowy), m. in. poprzez:
a) opracowanie typoszeregów nano- lub mikrowarstw na powierzchni włóknistych materiałów balistycznych (interwarstw) lub/i jednorodnych kompozytów balistycznych, pozwalających na trwałe łączenia różnych materiałów włóknistych oraz formowanie różnorodnych włóknistych kompozycji hybrydowych,
b) zaprojektowanie i wytworzenie demonstracyjnej linii technologicznej umożliwiającej wytwarzanie hybrydowych płyt balistycznych z włóknistych materiałów balistycznych o różnych parametrach przetwórczych, w jednoetapowym procesie formowania termicznego.
(3) screeningu surowcowego (obszar surowcowy), polegającej na wytypowaniu włóknistych materiałów balistycznych.

Efekt Projektu

Planowane efekty Projektu obejmą m.in.

Efekty społeczne: Należy spodziewać się, że wprowadzenie kolejnych udoskonaleń w zakresie wyrobów balistycznych będzie pozytywnie wpływało na poprawę bezpieczeństwa zarówno funkcjonariuszy, jak i odczucie bezpieczeństwa społecznego (efekt: czuję się chroniony – częściej i efektywniej reaguję; obserwują efektywną reakcję – mam większe poczucie bezpieczeństwa. Analiza efektu BABT w warunkach symulowanych pozwoli na opracowanie wytycznych w zakresie konstrukcji wkładów balistycznych opartych o materiały opracowane w projekcie, które obniżą ryzyko poważnych uszkodzeń narządów wewnętrznych użytkowników końcowych. Wdrożenie do praktyki przemysłowej wiedzy wypracowanej w czasie oceny efektu BABT oraz wytycznych w zakresie konstrukcji osłon osobistych pozwoli na efektywne niwelowanie ryzyka urazów narządów wewnętrznych użytkownika końcowego. Komercjalizacja proponowanego w projekcie rozwiązania przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, co przyniesie z pewnością wzrost zatrudnienia oraz poszukiwanie przez przedsiębiorstwa osób posiadających kwalifikacje z zakresu tzw. wysokich technologii.
Efekty środowiskowe: Zakłada się, że opracowane technologie będą co najmniej neutralne dla środowiska naturalnego. Zgodnie z założeniami projektu zostanie ograniczone zużycie surowców (obniżenie masy wyrobu) oraz, ewentualnie, zmniejszone zużycie energii w procesie wytwarzania kompozytów.
Efekty niemierzalne:
1) zwiększenie aktywności współpracy ponadregionalnej pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcą uczestniczącymi w projekcie,
2) zdynamizowanie wymiany oraz rozszerzenie wiedzy, dobrych praktyk laboratoryjnych i badawczych pomiędzy Partnerami projektu,
3) zwiększenie stopienia innowacyjności przedsiębiorstwa, biorącego udział w projekcie,
4) poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej osób uczestniczących w projekcie w zakresie projektowania innowacyjnych wyrobów balistycznych,
5) nowe zasoby wiedzy w zakresie projektowania nowoczesnych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych, w tym także w zakresie oceny zagrożeń wynikających z efektu BABT.

Wartość projektu: 2.396 237,55 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1.957 763,55 złProjekt w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020;

Tytuł Projektu: Centrum badawczo - rozwojowe Lubawa S.A.

Cele Projektu: Zwiększenie potencjału spółki LUBAWA S.A. do prowadzenia prac badawczo- rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług poprzez utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w miejscowości Lubawa;

Planowane efekty: Tworzenie innowacyjnych produktów i usług; zwiększenie mocy badawczych dotychczasowego Działu Badań i Rozwoju;

Wartość projektu: 25.648.821,00 PLN;

Wkład Funduszy Europejskich: 4.580.402,29 PLN.

Tytuł projektu: „ZAAWANSOWANA KAMIZELKA DO OCHRONY INDYWIDUALNEJ” (w ramach konkursu INNOTECH II)
Nazwa Beneficjenta: Konsorcjum: „LUBAWA” SPÓŁKA AKCYJNA oraz WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
Wartość projektu: 2 825 177 PLN
Wartość dofinansowania: 2 325 492 PLN
Okres realizacji: 2013 - 2015Tytuł projektu: ”DODATKOWE MODULARNE OPANCERZENIE KOŁOWYCH TRANSPORTERÓW OPANCERZONYCH I PLATFORM GĄSIENICOWYCH” ( w ramach Konkursu nr 4 OiB)
Nazwa Beneficjenta: Konsorcjum: INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH W GLIWICACH ODDZIAŁ METALI LEKKICH W SKAWINIE, „LUBAWA” SPÓŁKA AKCYJNA, INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO W WARSZAWIE, INSTYTUT ODLEWNICTWA W KRAKOWIE ORAZ OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH OBRUM SP. Z O.O. W GLIWICACH
Wartość projektu: 7 600 000 PLN
Wartość dofinansowania: 6 400 000 PLN
Okres realizacji: 2013 - 2016